Calling all museums in Wales!

Rural Relevance: How to identify, care for & share rural collections

Free Training: Thursday 21 March 2024 1-3pm, Online

Do you want to feel more confident about using your rural collection in a greater range of stories and activities, creating a better visitor experience? 

Do you want to develop better awareness of routes available to access information, advice or help about rural collection issues?

If you are a non-specialist working with, or looking after, rural and agricultural collections in any role, the Rural Museums Network (Specialist Subject Network for rural collections) has created a FREE practical knowledge-development training session specifically for you. 

Be inspired and acquire practical experience from our trainers who will draw on a variety of resources related to using, identifying, and caring for rural collections to create better experiences for visitors, and more sustainable organisations. 

Experience the value of rural collection networking with two years’ free membership of the RMN to develop your learning.

How to book: Please complete this form and email to Elizabeth.Bennett@gov.wales

Deadline to book by: 5pm Wednesday 13 March 2024

Platform: Microsoft Teams Supported by funding from Art Fund for Museum Development, Welsh Government

Perthnasedd Gwledig: Sut i adnabod, gofalu am a rhannu casgliadau gwledig

Hyfforddiant am ddim: Dydd Iau 21 Mawrth 2024 1-3pm, Ar-lein

Ydych chi eisiau teimlo’n fwy hyderus am ddefnyddio eich casgliad gwledig mewn ystod ehangach o straeon a gweithgareddau, gan greu profiad gwell i ymwelwyr? 

Ydych chi eisiau datblygu gwell ymwybyddiaeth o’r llwybrau sydd ar gael i gael gwybodaeth, cyngor neu gymorth am faterion ynglŷn â chasgliadau gwledig?

Os ydych chi’n gweithio gyda chasgliadau gwledig ac amaethyddol neu’n gofalu amdanynt, mewn unrhyw rôl gyffredinol, mae’r Rhwydwaith Amgueddfeydd Gwledig (Rhwydwaith Pwnc Arbenigol ar gyfer casgliadau gwledig) wedi creu sesiwn hyfforddiant datblygu gwybodaeth ymarferol AM DDIM yn benodol i chi. 

Cewch eich ysbrydoli a’ch caffael profiad ymarferol gan ein hyfforddwyr a fydd yn defnyddio amrywiaeth o adnoddau sy’n gysylltiedig â defnyddio, adnabod a gofalu am gasgliadau gwledig i greu profiadau gwell i ymwelwyr, a sefydliadau mwy cynaliadwy. 

Profwch werth rhwydweithio casgliadau gwledig gydag aelodaeth RMN am ddim o ddwy flynedd i ddatblygu eich dysgu.

Sut i archebu: Llenwch y ffurflen atodedig a’i anfon at Elizabeth.Bennett@gov.wales

Dyddiad cau i archebu erbyn: 5pm Dydd Mercher 13 Mawrth 2024

Llwyfan: Microsoft Teams

Gyda chefnogaeth ariannol gan Art Fund for Museum Development, Llywodraeth Cymru

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.